Wstąpienie do ŁKW i opłacenie składek

Aby wstąpić do ŁKW należy:
– wypełnić i podpisać deklarację członkowską ŁKW – Deklaracja PDF

–  dostarczyć zdjęcie do legitymacji, wymiary 35x45mm w wersji elektronicznej (płyta, nośnik USB, email, 300dpi)
– opłacić składkę członkowską oraz opłatę wpisową

Wydawane legitymacje mają formę kart plastikowych, opłacone składki potwierdzane są poprzez naklejenie na legitymacji hologramu z rokiem ważności.
W momencie zapisu wydawane jest zaświadczenie o członkostwie w ŁKW, ważne do czasu wydania legitymacji plastikowej (do 40 dni).

Zapisu i opłacenia składek można dokonać:
– przelew na konto klubu (Nr. konta : 31 1020 3352 0000 1602 0098 4559) z adnotacją „składka za rok…, imię i nazwisko”
– email lodzki.klub.wysokogorski@gmail.com
W C.W. Stratosfera w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki 13 – 21, można otrzymać w legitymacji klubowej potwierdzenie opłacenia składek. Do potwierdzenia niezbędne jest posiadanie potwierdzenia opłaconych składek.

Składka roczna (ważna od momentu opłacenia do grudnia):
– składkę należy opłacić do końca stycznia
– nieopłacone składki z lat poprzednich należy uregulować
– normalna 100 zł

– ulgowa 50 zł (uczniowie i studenci do 26 roku życia)
– opłata wpisowa 100 zł
– skreślenie z listy członków ŁKW następuje po 2 latach nieopłaconych składek lub na wniosek członka klubu

*50% zniżki na składkę roczną dla osób zapisujących się do ŁKW w miesiącach IX-XII
*50% zniżki na składkę roczną dla osób w wieku 65 lat i więcej